II spotkanie Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji

Email Drukuj

W dniach 25-28 maja 2010 r. w Seraphicum w Rzymie odbyło się drugie spotkanie Międzynarodowej Komisji ds. Rewizji Konstytucji (CIRC). Obradom przewodniczył wikariusz Zakonu o. Jerzy Norel; prace koordynował o. Fermino Giacometti.

Po krótkim wprowadzeniu nastąpiło dzielenie się rezultatami krytycznej analizy poszczególnych rozdziałów aktualnych Konstytucji, której członkowie Komisji dokonali w ciągu ostatniego roku. Rezultaty pracy zostały ocenione bardzo pozytywnie, jako zdolne do pobudzenia refleksji w różnych aspektach, które należy pogłębić mając na uwadze wydanie odnowionych tekstów Konstytucji.

Następnie wyrażono opinie na temat badań, które zostały zlecone w ciągu minionego roku, dotyczących Reguły i Konstytucji (analiza została dokonana pod wieloma aspektami), które przedstawiają inne doświadczenie wprowadzania w życie naszego charyzmatu w różnych kontekstach geograficzno-kulturowych lub stanowią przykład specyficznego sposobu przeżywania charyzmatu.

W oparciu o rezultaty studium i analizy krytycznej aktualnych Konstytucji miała miejsce szeroka dyskusja, podczas której zostały zaproponowane ważne treści do uwzględnienia przy tworzeniu ostatecznej wersji odnowionych Konstytucji. Osiągnięto zgodność co do faktu, iż I rozdział powinien dotyczyć tożsamości Zakonu, stąd wiele czasu poświęcono na dyskusję nad tym, co stanowi fundamenty (w szczególności skupiono się na aspekcie konwen­tu­alności, która musi zostać wyrażona w sposób pełniejszy, niż to ma miejsce w obecnym tekście).

Podkreślono ważność prac nad Konstytucjami, które wskażą powiązania pomiędzy sposobem rozumienia św. Franciszka wyrażonym w Regule, tradycją ośmiu wieków naszego Zakonu i chwilą obecną każdego brata, tak by mógł on stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Ostatniego dnia w obradach uczestniczyli również przewodniczący CIMP o. Giancarlo Corsini i przewodniczący FALC o. Carlos Trovarelli. Wraz z nimi zostały przedyskutowane strategie dla dalszych prac, tak by uczynić je jak najbardziej owocnymi. Chodzi przede wszystkich o zaangażowanie w te działania większej ilości braci i zainteresowanie ich prowadzonymi pracami ze świadomością, że ważne jest, by cały Zakon poczuł się odpowiedzialny w wysiłku rewizji i odnowy własnego życia.

W środę 25 maja w spotkaniu wziął udział również Minister generalny o. Marco Tasca, który podziękował Komisji za przeprowadzone dotąd prace i wezwał do ich kontynuowania, aby jak najlepiej ukazać te aspekty naszego życia, które nadają mu największej żywotności, bardziej niż w działaniu.

Większą część materiału użytego w trakcie dyskusji można odnaleźć na stronie internetowej w dziale poświęconym Rewizji Konstytucji: w tym celu została ona obecnie uaktualniona. Przede wszystkim zostały dodane wyniki przeprowadzonego studium (por. zakładka „Studium 2010”) oraz rezultaty analizy rozdziałów (III i IV) aktualnych Konstytucji. Wkrótce zostaną dodane podobne materiały dotyczące ostatnich dwóch rozdziałów oraz uwagi końcowe. Większość materiału (na ten moment) jest dostępna jedynie w języku włoskim; wkrótce jednak pojawią sie również ich tłumaczenia w pozostałych trzech oficjalnych językach Zakonu.