www.ofmconv.org

Argentyna

 

Propozycje intencji modlitewnych na Jutrznię i Nieszpory Drukuj Email
środa, 28 października 2009 11:36


PAŹDZIERNIK 2009

Jutrznia
Ojcze Święty, ześlij Twego Ducha na naszą rodzinę zakonną, która przygotowuje się do obrad Zgromadzenia Generalnego w Argentynie,
- udziel nam łaski prawdziwego naśladowania Twojego Syna Jezusa i wzbudź w nas pragnienie codziennego wzrastania na drodze świętości.

Nieszpory
Panie Jezu, który swojego sługę Franciszka natchnąłeś łaską prawdziwego nawrócenia serca,
- udziel także nam, przygotowującym się do obrad Zgromadzenia Generalnego, daru Ducha Świętego, abyśmy unikali samouwielbienia i nauczyli się dostrzegać tylko Ciebie, który jesteś źródłem radości i pełnią życia.


LISTOPAD 2009

Jutrznia
Ojcze, który troszczysz się o swoje dzieci, ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy z żywą wiarą mogli przygotować się do obrad Zgromadzenia Generalnego,
- udziel nam łaski przeżywania konsekracji zakonnej z entuzjazmem, pokonywania przeszkód i trudności, odnajdywania piękna chwalenia Ciebie i nieustannego zjednoczenia z Tobą.

Nieszpory
Panie Jezu, Ty nauczałeś jako Ten, który ma władzę, i przebywałeś między nami jako Ten, który służy,
- udziel tym spośród nas, którzy zostali ustanowieni przewodnikami wspólnot braterskich, daru sprawowania władzy w duchu służby i poczucia, że zawsze prowadzeni są światłem Ducha Świętego.


GRUDZIEŃ 2009
STYCZEŃ 2010 (do zakończenia obrad)

Jutrznia
Ojcze, który posłałeś nam Twojego Jednorodzonego Syna, abyśmy nie pozostawali pod władzą ciemności,
- udziel naszej rodzinie zakonnej łaski przyjęcia Jezusa, Światłości prawdziwej, i świadczenia o Nim poprzez odnowione zaangażowanie misyjne w naszych wspólnotach i wśród tych, do których zostaliśmy posłani za natchnieniem Twego Ducha.

Nieszpory
Panie Jezu, który swoim przyjściem uradowałeś wszystkich oczekujących na Ciebie z prawdziwą wiarą,
- udziel naszej rodzinie zakonnej, przygotowującej się do obrad Zgromadzenia Generalnego [odbywającej Zgromadzenie Generalne], radości płynącej z odnowionego zapału apostolskiego i daru bycia prorockim znakiem dla świata.