www.ofmconv.org

Argentyna

 

Zwołanie Zgromadzenia Drukuj Email
środa, 28 października 2009 11:23


Drodzy Bracia, Pokój Wam!

Jeszcze pozostaje żywym w pamięci wielu z nas wspomnienie obchodów Międzynarodowej Kapituły Namiotów celebrowanej w Asyżu w dniach od 15 do 18 kwietnia, i podobnych inicjatyw na poziomie lokalnym. Silne odniesienie do charyzmatu naszych początków jest dla nas zaproszeniem, byśmy skarbem uczynili liczne inicjatywy Zakonu ofiarowane nam przez Pana, prowadzące do głębszego przylgnięcia do Niego – źródła nadziei, pokoju i miłości; do Niego, który czyni nas pokornymi, ale też znaczącymi świadkami obecności Chrystusa w historii, za przykładem naszego serafickiego Ojca.

Jak wielu z was wie, począwszy od Kapituły generalnej z 2001 r. Zakon nasz zapoczątkował tradycję zwoływania Ogólnego Zgromadzenia Braterskiego w czasie sześcioletniego mandatu generalskiego w przypadku, gdy nie zachodzi konieczność zwołania Kapituły generalnej nadzwyczajnej, a za korzystne uznaje się pogłębienie tematyki uznanej przez Zakon za priorytatywną. Tak było w 2004 r. i tak  – w zgodzie ze wskazaniami, które określiliśmy jako Plan Sześcioletni – będzie na początku 2010 r. Faktycznie: „kontynuując praktykę – Polska 2004, Zakon zorganizuje w połowie sześciolecia w Ameryce łacińskiej (Buenos Aires, Argentyna) zebranie generalne – z udziałem ministrów i delegacji gwardianów - wokół tematu formacji ustawicznej” (PS 3.2: [14]).

Niniejszym zatem zwołuję Braterskie Zgromadzenie Generalne w dniach 11-18 stycznia 2010 r. w Argentynie, w Buenos Aires, w domu Konferencji Episkopatu „Pilar”.

Braterskie Zgromadzenie Generalne, należy o tym dobrze pamiętać, nie jest Kapitułą generalną i wskazania, które zostaną na niej podjęte mają wielką wartość „braterską”, chociaż nie mają skutków prawnych właściwych dla Kapituły generalnej zwyczajnej lub nadzwyczajnej.

W Braterskim Spotkaniu Generalnym udział wezmą: Minister generalny, ex Ministrowie generalni, Asystenci generalni, Ministrowie prowincjalni, Kustoszowie generalni i prowincjalni, Delegaci generalni, niektórzy Delegaci delegatur prowincjalnych, odpowiedzialni za urzędy generalne, 30 gwardianów reprezentujących siedem konferencji i konfederacji, 16 przedstawicieli formacji ustawicznej, niektórzy tłumacze i obsługujący biuro sekretariatu. Razem około 150 braci.

Cele, jakie wyznaczyliśmy dla tego braterskiego spotkania, pozostają w zgodzie z nadrzędnym celem, jaki Zakon nakreślił począwszy od Kapituły generalnej nadzwyczajnej z 1998 r., to znaczy wypromować „formację” jako priorytet Zakonu. Kapituła generalna z 2007 r., biorąc pod uwagę wielki wysiłek podejmowany w latach 1998-2007 szczególnie w trosce o formację początkową, wskazał na formację ustawiczną i na misje, jako obszary szczególnego zaangażowania Zakonu w sześcioleciu 2007-2013.

Dlatego też do celów najbliższego spotkania należą:
1. wypromować i podzielić się w Zakonie inicjatywami formacji ustawicznej;
2. zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami, które status quo formacji ustawicznej w Zakonie stawia przed nami;
3. przyjąć proces formacji ustawicznej jako osobiste i wspólnotowe nieustanne nawracanie się i progresywne upodobnianie się do Chrystusa;
4. określić narzędzia przydatne do uczynienia naszą formację ustawiczną skuteczną (np. kapituła klasztorna i rola gwardiana), przedstawiając jakąś wspólnotową inicjatywę do realizacji w jurysdykcjach.

Aby to wielkie zaangażowanie i wysiłek były skuteczne, wśród wspólnot lokalnych jakiś czas temu został przedstawiony i rozpowszechniony program przygotowawczy braterskiego zgromadzenia ogólnego i, sukcesywnie, będą wskazywane inicjatywy na czas po zgromadzeniu, w celu  poznania i wykorzystania postanowień, które zostaną wspólnie przyjęte.
W szczególności, jeśli chodzi o program przygotowawczy, należy wymienić:
(a) fiszki dla kapituł klasztornych (2009) na temat formacji ustawicznej rozesłane do wszystkich wspólnot lokalnych;
(b) spotkanie gwardianów każdej jurysdykcji przewidziane między wrześniem a listopadem 2009 r., podczas którego m.in. powinny znaleźć się następujące elementy:
– dzielenie się spostrzeżeniami na temat formacji ustawicznej we wspólnotach;
– wręczenie uaktualnionego wydania podręcznika Kapituły klasztornej;
– przedstawienie schematu programu zgromadzenia;
(c) modlitwa w ciągu trzech miesięcy poprzedzających zgromadzenie (wezwania podczas jutrzni i nieszporów).

Program pragnie połączyć refleksję teoretyczną ze status quo formacji ustawicznej w Zakonie i zmierza do wskazania konkretnych i skutecznych inicjatyw, z których niektóre już funkcjonują w jurysdykcjach Zakonu, kładąc szczególnych nacisk na rolę gwardiana i kapituły klasztornej w formacji ustawicznej braci. To niezmiernie ważne, by wszyscy bracia w Zakonie mogli poznać i skorzystać z refleksji i wniosków zgromadzenia i dlatego życzymy sobie, aby po spotkaniu:
(a) zgromadzenie wskazało „propozycje” konkretnych i skutecznych inicjatyw formacji ustawicznej;
(b) rozważane zagadnienia i wnioski zgromadzenia generalnego stały się tematem refleksji podczas spotkań gwardianów, kapituł duchowych i zgromadzeń jurysdykcji zaplanowanych na rok 2010;
(c) ułatwić refleksję i dzielenie się na poziomach wspólnot lokalnych poprzez 5 fiszek dla kapituł klasztornych w 2010 r. przygotowanych dla całego Zakonu;
(d) powiązać tę inicjatywę z wielkim wysiłkiem rewizji Konstytucji Zakonu.
Dziękuję w sposób szczególny tym wszystkim, którzy od wielu miesięcy przygotowują Braterskie Zgromadzenie Generalne i tym, którzy, poprzez swoje modlitwy wypraszają u Pana Jego błogosławieństwo dla wszystkich uczestników i dla Zakonu.
Niech Pan nas oświeci i poprowadzi w naszej posłudze i w naszym świadectwie. Maryja, Królowa Zakonu Serafickiego, niech nas prowadzi poprzez swoje wstawiennictwo i za przykładem swojego Syna.

„Niech Pan was strzeże… i obdarzy swoim pokojem”.

Fra Marco Tasca, Minister generalny

L.dz. 201/09                                                                       
Rzym, 07 maja 2009

----------------------
DO WSZYSTKICH BRACI W ZAKONIE